Algemene Voorwaarden

Download PDF

 

Inhoudsopgave:

Definities
1. Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden
2. Totstandkoming van de Overeenkomst
3. Tekeningen en beschrijvingen
4. Uitbesteding
5. Assistentie, accommodatie, toelevering
6. Regie
7. Onderbreking, vertraging of verlenging van de Werkzaamheden
8. Prijzen en betalingsvoorwaarden
9. Duur en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst; overmacht
10. Geheimhouding
11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten
12. Publicatie
13. Eigendom productiemiddelen etc.
14. Eigendom opdrachtgever
15. Aansprakelijkheid van KSANDR
16. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever
17. Niet-overname personeel
18. Geschillen
19. Vrijwaring
20. Toepasselijk recht
21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

Definities

De hiernavolgende begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden onderstaande betekenis:

 • Aanneemsom: de vooraf overeen te komen vaste som die de Opdrachtgever aan KSANDR verschuldigd is voor de uitvoering van de Werkzaamheden en/of Diensten, die de Opdrachtgever in vooraf overeen te komen termijnen aan KSANDR zal voldoen;
 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden KSANDR voor de uitvoering en/of levering van werkzaamheden en/of diensten en iedere schriftelijk overeengekomen wijziging daarvan;
 • KSANDR: Stichting KSANDR, statutair gevestigd te Delft;
 • Offerte: ieder aanbod van KSANDR voor de uitvoering van de Werkzaamheden waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
 • Onderbreking: het geheel of gedeeltelijk opschorten van de Werkzaamheden op schriftelijke instructie van de Opdrachtgever of ten gevolge van overmacht;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die een Overeenkomst met KSANDR aangaat;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen KSANDR en Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de Werkzaamheden en/of levering van diensten, onder meer bestaande uit:
  • de Offerte inclusief eventuele bijlagen;
  • deze Algemene Voorwaarden,
  • ieder ander document dat expliciet onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst;
 • Partijen: Opdrachtgever en KSANDR gezamenlijk;
 • Raamovereenkomst: een overeenkomst bestaande uit meerdere Overeenkomsten;
 • Regiebasis: de grondslag waarop KSANDR na voltooiing van (een deel) van de Werkzaamheden op basis van nacalculatie het door Opdrachtgever aan KSANDR verschuldigde bedrag maandelijks aan de Opdrachtgever in rekening zal brengen;
 • Werkzaamheden: de werkzaamheden die KSANDR op grond van de Overeenkomst voor de Opdrachtgever uitvoert.

1.Toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten.

1.2. KSANDR heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. KSANDR zal de Opdrachtgever in geval van een materiële wijziging ten minste een maand voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij de Opdrachtgever binnen twee weken na datum van verzending van de schriftelijke kennisgeving door KSANDR schriftelijk bezwaar maakt, wordt de Opdrachtgever geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging of aanvulling.

1.3. In geval van inconsequenties of tegenstrijdigheden tussen de documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst is de volgorde van voorrang als volgt:

 • de Offerte;
 • de Bijlagen;
 • de Algemene Voorwaarden.

2. Totstandkoming van de Overeenkomst

2.1 .Offertes zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, als leveringstermijnen betreft, tenzij schriftelijk anders is vermeld. KSANDR heeft het recht om bij voor haar moverende redenen een Offerte in te trekken zonder daarvoor op enige wijze jegens de mogelijke Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

2.2. De door KSANDR gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. KSANDR is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2.3. De Opdrachtgever zal op verzoek van KSANDR vóór de totstandkoming van de Overeenkomst de door KSANDR verzochte gegevens verstrekken.

2.4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is KSANDR daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij KSANDR anders aangeeft.

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht KSANDR niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.8. Tenzij anders is overeengekomen, komt de Overeenkomst (daaronder begrepen een Raam- en een deelovereenkomst) tot stand:

 • op het moment waarop de Offerte ongewijzigd door Opdrachtgever voor accoord is bevestigd en de opdrachtbevestiging door KSANDR is ontvangen via post of via mail; of
 • indien de Opdrachtgever de Offerte heeft gewijzigd en inclusief wijzigingen van accoord heeft voorzien en op het moment waarop KSANDR de wijzigingen schriftelijk of via email heeft bevestigd aan Opdrachtgever.

2.9. Een Offerte kan per e-mail of per fax geschieden; de door Opdrachtgever getekende en eventueel gewijzigde Offerte kan zowel via post of email aan KSANDR worden geretourneerd. Dat geldt eveneens voor KSANDR’s schriftelijke bevestiging van eventuele wijzigingen op de Offerte.

2.10. Bij vrijblijvende/indicatieve offertes is KSANDR slechts gebonden wanneer zij schriftelijk heeft aanvaard. KSANDR is bovendien slechts gebonden zoals zij schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel verbinden KSANDR niet nadat en in zover zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

3. Tekeningen en beschrijvingen

3.1. KSANDR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van door de opdrachtgever verstrekte gegevens, waaronder begrepen doch niet beperkt tot teksten, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen e.d. in welke vorm dan ook aangeleverd.

3.2. Indien uitdrukkelijk is overeengekomen dat KSANDR de hierboven genoemde gegevens controleert, aanvaardt KSANDR hiervoor slechts een inspanningsverplichting inhoudende dat KSANDR met normale vakkennis en zorgvuldigheid zal handelen.

4. Uitbesteding

4.1. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel met de opdrachtgever is overeengekomen, heeft KSANDR het recht een aanvaarde opdracht, geheel dan wel gedeeltelijk, ook door een derde te laten uitvoeren.

5. Assistentie, accommodatie, toelevering

5.1. Indien de opgedragen werkzaamheden door KSANDR op de locatie van de opdrachtgever worden verricht, aanvaardt KSANDR geen aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan lichamelijke en/of onlichamelijke zaken aldaar aanwezig.

5.2. Opdrachtgever zorgt er voor eigen rekening en risico voor dat personeel van KSANDR, zodra dit op de locatie van opdrachtgever aanwezig is, de overeengekomen werkzaamheden kan aanvangen, waartoe ondermeer geschikte accommodatie beschikbaar moet zijn, waaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon, andere benodigde hulpmiddelen en redelijke assistentie.

6. Regie

6.1. Wanneer geen bepaalde prijs is overeengekomen voor door KSANDR te verrichten werkzaamheden, zijn de KSANDR tarieven van toepassing, zoals deze gelden ten tijde van de werkzaamheden. Daarnaast zijn verschuldigd vergoeding voor reisuren alsmede de reiskosten in de ruimste zin van het woord, waaronder ondermeer ook te verstaan zijn de kosten voor logies, maaltijden, dagvergoedingen, naar dan geldende maatstaven van KSANDR.

7. Onderbreking, vertraging of verlenging van de Werkzaamheden

7.1. KSANDR zal zich inspannen de Werkzaamheden uit te (doen) voeren binnen de overeengekomen termijn.

7.2. De Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van KSANDR behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient opdrachtgever KSANDR hiervan terstond in kennis te stellen.

7.3. De Opdrachtgever zal alle door KSANDR in verband met een door de opdrachtgever veroorzaakte Onderbreking gemaakte kosten en geleden schade vergoeden. Indien een Onderbreking veroorzaakt wordt door de opdrachtgever, dient op opdrachtgever KSANDR hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen.
7.4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.5. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. KSANDR zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.6. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal KSANDR de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

7.7. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal KSANDR daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

7.8. In afwijking van artikel 7.3 zal KSANDR geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan KSANDR kunnen worden toegerekend.

7.9. Indien een Onderbreking langer duurt dan één maand heeft KSANDR het recht de (deel)Overeenkomst als beëindigd te beschouwen. Als begindatum van de Onderbreking geldt de datum waarop KSANDR de schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever ter zake de Onderbreking heeft ontvangen.

7.10. In geval van vertraging of verlenging van de uitvoering van de Werkzaamheden heeft KSANDR het recht eventuele extra kosten door te berekenen, tenzij de vertraging of verlenging te wijten is aan grove schuld of ernstige nalatigheid van KSANDR.

8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

8.1. De Opdrachtgever is KSANDR voor de uitvoering van de Werkzaamheden ofwel de Aanneemsom verschuldigd, ofwel, indien Partijen zijn overeengekomen dat de Werkzaamheden op Regiebasis zullen worden uitgevoerd, de maandelijks door KSANDR aan de Opdrachtgever te factureren bedragen.

8.2. KSANDR behoudt zich het recht voor om vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst haar tarieven gedurende de resterende looptijd van de Overeenkomst te wijzigen. KSANDR zal deze wijzigingen binnen een redelijke termijn voor het ingaan daarvan schriftelijk aan de Opdrachtgever bekend maken.

8.3. De betaling van de Aanneemsom geschiedt, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, als volgt: =

 • 30% direct na het sluiten van de overeenkomst;
 • 30% bij aanvang van de werkzaamheden;
 • 40% direct na oplevering van de werkzaamheden.

8.4. KSANDR brengt de (termijnen van de) Aanneemsom, respectievelijk de voor de op Regiebasis uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde bedragen door middel van een factuur aan de Opdrachtgever in rekening. Facturen zijn uitsluitend betaalbaar aan KSANDR. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Als moment van betaling geldt het moment dat de betaling door KSANDR is ontvangen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. Indien de Opdrachtgever niet binnen dertig dagen op de aangegeven wijze heeft betaald, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, tot aan de dag van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd, onverminderd het recht van KSANDR op volledige schadevergoeding. Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever aan KSANDR verschuldigde, (buiten)gerechtelijke kosten daaronder begrepen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.6. KSANDR behoudt zich het eigendom voor van alle zaken die KSANDR in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden aan de Opdrachtgever dient te leveren, zulks tot het moment waarop het in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden door de Opdrachtgever aan KSANDR verschuldigde volledig is voldaan.

8.7. De Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek van KSANDR daartoe gehouden tot het stellen van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsstelling is KSANDR gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen. Over het bedrag van de zekerheidsstelling is KSANDR geen rente of andere kosten verschuldigd aan de Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.8. Betalingen van de Opdrachtgever aan KSANDR zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen. KSANDR kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

8.9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen KSANDR van hem te vorderen heeft met hetgeen hij meent van KSANDR te vorderen te hebben.

9. Duur en tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst; overmacht

9.1. Partijen gaan deze Overeenkomst aan voor de duur die in de Offerte is opgenomen, zulks met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst.

9.2. Indien de Opdrachtgever:

 • zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd; of
 • enige uit kracht der wet of Overeenkomst op hem rustende verplichtingen jegens KSANDR niet, niet deugdelijk of gedeeltelijk nakomt; of
 • overgaat dan wel besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat dan wel besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf, of tot ontbinding;

heeft KSANDR het recht, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes of rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe is vereist:

 • de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever; en/of
 • enig door de Opdrachtgever aan KSANDR verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen.

9.3. Indien KSANDR door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is KSANDR gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling op te schorten of geheel of gedeeltelijk zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Ingeval van opschorting zal KSANDR alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Dit laat onverlet het recht van KSANDR op betaling door Opdrachtgever van de reeds door KSANDR verrichte prestaties, voordat sprake was van overmacht.

9.4. Onder overmacht wordt onder meer het hiernavolgende verstaan, doch is uitdrukkelijk niet beperkt tot:

 • noodtoestand, zoals onder andere extreme weersomstandigheden, overstromingen, blikseminslag of brand, stakingen of stakingsbrekende maatregelen, epidemieën, blokkering van de transportmogelijkheden, aardbevingen, oorlog, krijgshandelingen of rellen;
 • overheids-, juridische of regelgevende restricties;
 • vertraging, weigering of onmogelijkheid van de levering of het verwerken van door KSANDR bij de uitvoering van de Werkzaamheden van derden te betrekken diensten of materialen als gevolg van het handelen of nalaten van deze derden.

10. Geheimhouding

10.1. Partijen zullen de informatie die zij over en weer van elkaar ontvangen in verband met het doen van een Offerte of de uitvoering van de Werkzaamheden strikt vertrouwelijk behandelen, alsmede die informatie waarvan haar uitdrukkelijk is medegedeeld, dat geheimhouding noodzakelijk is voor de opdrachtgever. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing voor:

 • Gegevens, die al in het bezit zijn van KSANDR op het moment dat deze aan KSANDR worden medegedeeld
 • Gegevens, die reeds algemeen bekend zijn op de dag dat deze aan KSANDR worden medegedeeld;
 • Gegevens, die rechtmatig door KSANDR van derden zijn verkregen;
 • Gegevens, die na de datum waarop deze aan KSANDR zijn bekend gesteld algemeen bekend zijn geworden, anders dan door onrechtmatig handelen of nalaten van KSANDR.

10.2. KSANDR is gerechtigd om informatie van of over de Opdrachtgever, die redelijkerwijs noodzakelijk is voor het (doen) uitvoeren van de Werkzaamheden, aan de door haar voor de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden te verstrekken. Dit geschiedt eveneens onder de geheimhoudingsverplichting voor deze derde als vermeld in artikel 10.1.

10.3. De Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSANDR niet gerechtigd om door KSANDR in verband met de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst opgestelde documenten en adviezen, om welke reden dan ook, in de openbaarheid te brengen, noch om de naam van KSANDR in welk verband dan ook te gebruiken.

10.4. KSANDR en de opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht tot een half jaar na het uitbrengen van een (tussen) rapport, tenzij anders is overeengekomen;

10.5. Indien ten gevolge van het bekend maken van de resultaten van de opdracht door de opdrachtgever bij derden misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit KSANDR van de verplichting tot geheimhouding voorzover dit redelijkerwijs nodig is om die derden behoorlijk te informeren. Alvorens dit laatste te doen informeert KSANDR eerst de opdrachtgever.

10.6. De verplichting tot geheimhouding van KSANDR geldt niet indien en voorzover er sprake is van strijd met de taken en doelstellingen van KSANDR, zoals deze zijn neergelegd in de wet of indien er sprake is van strijd met of krachtens ministeriële besluiten;

10.7. De verplichting tot geheimhouding geldt evenmin voor KSANDR, indien er gevaar dreigt voor personen, zaken, het milieu of de volksgezondheid. KSANDR stelt de opdrachtgever hiervan op de hoogte.

11. Intellectuele- en industriële eigendomsrechten

11.1. Alle tekeningen, ontwerpen, modellen et cetera die worden verschaft in verband met de door KSANDR uit te voeren Werkzaamheden en alle intellectuele – en industriële eigendomsrechten daarop blijven exclusief eigendom van KSANDR, die ook wordt geacht de maker en auteur daarvan te zijn.

11.2. De Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KSANDR niet gerechtigd om op welke manier dan ook documenten en/of informatie van KSANDR aan derden ter beschikking te stellen.

11.3. KSANDR kan deze rechten onder nader overeen te komen voorwaarden overdragen.

11.4. De opdrachtgever garandeert KSANDR, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kopij, advertenties, folders, computerprogrammatuur, databestanden etc., geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden met betrekking tot de industriële eigendomsrechten inclusief auteursrechten. De opdrachtgever vrijwaart KSANDR, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken die derden geldend kunnen maken.

11.5. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is KSANDR bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten.

11.6. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft KSANDR steeds de rechthebbende op de intellectuele- en industriële eigendomsrechten dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kopij, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke produktie- en hulpmiddelen.

11.7. De door KSANDR volgens haar vormgeving te leveren of geleverde zaken, waaronder begrepen doch niet beperkt tot kopij, computerprogrammatuur, databestanden evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor KSANDR bestaat, niet zonder haar schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

11.8. De opdrachtgever verkrijgt na levering door KSANDR het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door KSANDR in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van artikel 11.4.

11.9. Het even bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

12. Publicatie

12.1. Rapporten en dergelijke mogen door de opdrachtgever slechts letterlijk – na het verstrijken van de in artikel 10.4 vermelde termijn-, in hun geheel en met vermelding van de naam van KSANDR worden gepubliceerd, tenzij schriftelijk toestemming is verkregen voor een andere vorm van publiceren;

12.2. KSANDR heeft het recht over de door haar gebruikte methodes en/of technieken te publiceren, na het verstrijken van de geheimhoudingsperiode van artikel 10 .4 en deze voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek te gebruiken respectievelijk ter beschikking te stellen.

13. Eigendom productiemiddelen etc.

13.1. Alle door KSANDR vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, en daarmee vergelijkbare media blijven eigendom van KSANDR, ook als deze als aparte post in de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.

13.2. KSANDR is niet gehouden de in artikel 13.1 bedoelde zaken aan de opdrachtgever af te geven.

13.3. KSANDR is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de opdrachtgever te bewaren.

13.4. Indien KSANDR en de opdrachtgever overeenkomen dat deze zaken door KSANDR zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat KSANDR instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

14. Eigendom opdrachtgever

14.1. KSANDR zal de door de opdrachtgever in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan haar toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.

14.2. Onverminderd het in lid 11 bepaalde, draagt de opdrachtgever tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De opdrachtgever dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.

15 Aansprakelijkheid van KSANDR

15.1. KSANDR is bij de uitvoering van deze Overeenkomst niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolgen van toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van deze overeenkomst dan wel (verwijtbaar) handelen of nalaten door haar werknemers, ondergeschikten dan wel door haar ingeschakelde niet ondergeschikten.

15.2. Het in het vorige lid gestelde lijdt uitzondering ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van KSANDR, haar werknemers of ondergeschikten of door haar ingeschakelde ongeschikten. Behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of grove schuld van KSANDR of haar leidinggevende werknemer is KSANDR evenwel nimmer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade waaronder begrepen winst- of inkomstenderving en tot vergoeding van immateriële schade.

15.3. De maximale vergoedingsplicht in de in artikel 15.2 genoemde gevallen bedraagt niet meer dan het voor de Werkzaamheden door KSANDR berekende totale factuurbedrag, echter met een maximum van EUR 50.000.

15.4. In het geval waarin er als gevolg van een gebeurtenis als bedoeld in dit artikel meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen het in artikel 15.3 per gebeurtenis gestelde maximum te boven gaat, is KSANDR slechts verplicht de vorderingen naar evenredigheid te voldoen.

15.5. In het geval van meerdere gebeurtenissen als bedoeld in artikel 15.3 in één jaar ten aanzien van één Opdrachtgever, bedraagt de totale maximale vergoedingsplicht van KSANDR EUR 75.000.

15.6. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, vervalt elke aansprakelijkheid van KSANDR na verloop van drie jaren, te rekenen vanaf de datum van de eindfactuur.

16. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever

16.1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die KSANDR lijdt als gevolg van teniet gaan, verlies, diefstal of beschadiging van de door haar bij de uitvoering van de Werkzaamheden gebruikte materialen en hulpmiddelen, indien het ontstaan van deze schade het gevolg is van een handelen of nalaten van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst. Beschadiging omvat mede slijtage die is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of onzorgvuldige behandeling. Onder schade wordt in dit verband in ieder geval verstaan de door KSANDR te maken herstel-, vervangings-, installatie- en voorrijkosten.

16.2. In aanvulling op lid 1 is de Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf tevens aansprakelijk voor alle overige directe en indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, die KSANDR lijdt ten gevolge van een handelen of nalaten van de Opdrachtgever in strijd met de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.

17. Niet-overname personeel

17.1. De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van KSANDR of van ondernemingen waarop KSANDR ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

18. Geschillen

18.1. De rechter in de vestigingsplaats van KSANDR is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft KSANDR het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

18.2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

19. Vrijwaring

19.1. Opdrachtgever vrijwaart KSANDR tegen vorderingen van derden voor schade die deze derden lijden, door toepassingen van door KSANDR aan opdrachtgever geleverde diensten, of veroorzaakt door gebreken in producten door KSANDR geleverd, dan wel producten waaraan KSANDR werkzaamheden heeft verricht, dan wel door personeel door KSANDR ter beschikking gesteld.

20 Toepasselijk recht

20.1. Op elke overeenkomst en nadere overeenkomsten tussen KSANDR en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

21 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

21.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Haaglanden te Delft

21.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Download PDF