Noodvoorraden database: still going strong!

15 november 2021

Sinds 2018 worden in opdracht van Netbeheer Nederland de noodmaterialen van alle regionale netbeheerders in Nederland in het E- en G domein geïnventariseerd en ontsloten via het Collectieve Brein van Ksandr in de vorm van een (online) database. Deze database geeft netbeheerders in geval van calamiteiten de mogelijkheid om snel na te gaan welke noodmaterialen er bij collega netbeheerders beschikbaar zijn voor de gas- en elektriciteitsnetten.

Aangezien de beschikbaarheid van vervangende componenten en systemen per netbeheerder sterk verschilt, wordt een overkoepelend overzicht bijgehouden van de materialen die netbeheerders bij een calamiteit onderling aan elkaar ter beschikking stellen om de energievoorziening en/of de oorspronkelijke netsituatie te herstellen. Essentieel daarbij is de volledigheid en actualiteit van de database en om te waarborgen dat de database een actuele weergave is van de beschikbare noodmaterialen wordt dit overzicht twee maal per jaar in Ksandr verband geactualiseerd.

In 2019 is met de informatie uit de database een studie verricht naar de dekkingsgraad van de geregistreerde noodvoorraad en de benodigde componenten bij calamiteiten. Dit is gedaan door over een periode van 5 jaar de 10 grootste storingen per jaar te analyseren en de componenten die daarbij gestoord zijn  geraakt te vergelijken met die in de database. Conclusie was dat er geen aanleiding was om de noodvoorraden te wijzigen. Als spin-off van die analyse zijn tevens een serie verbeteringen doorgevoerd in de database.

Recent is er middels een enquête onder de contactpersonen vanuit de netbeheerders getoetst of de huidige werkwijze en frequentie waarmee we de database onderhouden nog wel de juiste is of dat er aanpassingen nodig zijn. De conclusie is dat de huidige werkwijze nog altijd voldoet en vooralsnog geen wijzigingen vraagt. Wel zijn er enkele (kleine) verbeteringen geïdentificeerd. Om de database voor de netbeheerders beter toegankelijk te maken hebben we onlangs op bedrijfsniveau leesrechten toegewezen. Dat betekent dat iedere medewerker van een van de netbeheerders met een account voor het Collectieve Brein de database kan inzien. Het bewerken van materialen is nog wel voorbehouden aan een beperkt aantal daartoe aangewezen medewerkers van de deelnemende netbeheerders.

Voor meer informatie: Tim Ooievaar, Ksandr, e-mail: tim.ooievaar@ksandr.nl