Onze eerste nieuwsbrief

26 september 2016

Alstublieft, de eerste nieuwsbrief van Ksandr. Een nieuwsbrief vol informatie over diverse lopende projecten van Ksandr die mogelijk ook voor u interessant kunnen zijn. En natuurlijk laten we u ook weten hoe het staat met de 3 projecten die tijdens het Ksandr evenement van 20 juni gewonnen hebben. Daarnaast stellen wij ons graag aan u voor de komende reguliere nieuwsbrieven.

Even voorstellen:

Mijn naam is Bart Eisses, ik ben 35 jaar en gelukkig getrouwd met Samira. Samen hebben we 2 kinderen en wonen we in Haren (Gn). Ik werk als consultant voor Ksandr en ben sinds 10 jaar eveneens werkzaam voor Enexis en haar rechtsvoorgangers. De eerste twee jaar als Technisch Trainee en vervolgens doorgegroeid tot Consultant met specialisatie vermogenstransformatoren. Ik heb me bezig gehouden met het opstellen van specificaties, de afnamekeuringen en ook de complexere trafowisselingen. In de loop der jaren is mijn rol meer opgeschoven richting Assetmanagement en hebben wij binnen Enexis de deskundigheid voor zowel de distributie als vermogenstransformatoren samengevoegd in de werkgroep Technical Roadmap. Ik heb hierdoor van een brede populatie transformatoren een ruime kennis opgebouwd op gebied van onderhoud en storingsanalyses.

Met deze achtergrond ben ik een aantal jaren geleden aangesloten bij Ksandr waar ik sinds afgelopen voorjaar de voorzittersrol heb overgenomen van zowel de distributie als vermogenstransformator expertgroepen.  Naast een groot compliment ook een leuke en leerzame uitdaging! Als Ksandr consultant zal ik voor een deel van mijn tijd nu worden ingezet op bedrijfsoverstijgende vraagstukken op gebied van transformatoren. Voor mijzelf een enorme verrijking van mijn deskundigheid maar natuurlijk ook heel mooi dat ik op deze manier via Ksandr de brug kan slaan tussen de verschillende netwerkbedrijven in Nederland.

Bart Eisses, consultant Ksandr.

plaatje-l-sep

Ksandr werkt aan onderhoudsadvies voor L-Sep schakelinstallaties

De L-Sep schakelinstallaties komen in Nederland zowel voor bij de grotere industriële partijen als de publieke netwerkbedrijven. In het algemeen wordt de L-Sep op 50 kV bedreven en is geïsoleerd met Sf6 gas. De in het algemeen betrouwbare installaties bereiken een leeftijd waardoor er bij de eigenaren van de installaties diverse vragen ontstaan over onder andere het juiste onderhoudsprogramma dat past bij de leeftijd van de installaties, het borgen van kennis en de beschikbaar stelling van reserve materialen. Het project van Ksandr raakt daardoor niet alleen de gebruikers maar ook de OEM (original equipment manufacturer) van de installaties. Door ervaringsdeskundigen van diverse bedrijven is aan de hand van een software applicatie de faalvormen en de impact van falen geïnventariseerd. Aan de hand van een totaal overzicht van de faalvormen die zich tot op heden hebben gemanifesteerd worden diverse gebruiksafhankelijke onderhoudsactiviteiten geadviseerd. Dat het een continu lerend proces is blijkt ook wel uit één van de conclusies van het onderzoek nml dat er omwille van een betrouwbare prognose van faalgedrag voor de komende jaren, alle nieuwe ervaringen met de betreffende installaties zo snel en breed mogelijk gedeeld moeten worden. Voor meer informatie: Bas.braam@ksandr.nl

Ksandr bundelt praktijkervaring stroomtransformatoren uit Ierland, Frankrijk, Belgie en Nederland

Ksandr werkt al sinds begin van het jaar aan een gedegen onderzoek naar het faalgedrag van stroomtransformatoren. Het betreft hier in eerste instantie de stroomtransformatoren in de hoogspanningsnetten. Doel van het onderzoek is om te komen tot een onderbouwd advies voor het onderhouds- en vervangingsbeleid van deze componenten. Aanleiding is een aantal storingen geweest in zowel Nederland als diverse andere landen. Hoewel de storingen nog relatief weinig invloed hebben gehad op de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening heeft het project toch een hoge prioriteit gekregen in verband met de veiligheidsrisico’s.  Begin september zijn diverse deskundigen uit Ierland, Belgie, Nederland en Frankrijk bij elkaar gekomen om de ervaringen met elkaar te delen. Ksandr zal alle waardevolle inbreng van de deskundigen meenemen en in het eindrapport verwerken dat medio oktober zal worden opgeleverd. Voor meer informatie: Bas.braam@ksandr.nl

Ageing Asset Dossier

Veel van de installed based assets in de elektriciteitsnetten zijn rond de 20 en 30 jaar oud. Gedurende de levensduur hebben er vaak veel deskundigen van de netwerkbedrijven gewerkt en gestudeerd aan deze componenten. Het resultaat is dat er in de loop van jaren een schat een informatie en kennis is opgebouwd en vastgelegd binnen de verschillende afdelingen van de bedrijven. Enexis, Stedin en Liander hebben initiatief genomen om alle kennis en informatie die bij de bedrijven beschikbaar is via Ksandr te ontsluiten en te bundelen. Daardoor kan Ksandr door middel van de inbreng van de drie partijen per type component een schat aan informatie opbouwen dat wordt vastgelegd in de vorm van een zogenaamd ageing asset dossier. Ksandr zal per dossier de informatie verrijken met analyses op gebied van levensduurverwachtingen van de verschillende componenten. De start is gemaakt met 2 typen componenten te weten de Magnefix MD/MF en de ABB DR schakelaar. De oplevering van het eerste dossier zal medio november plaatsvinden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Franklin.wijga@ksandr.nl

3-winnaars

Hoe staat het met de 3 winnende projecten van het evenement van 20 juni

Tijdens het Ksandr evenement van 20 juni zijn door de jury, bestaande uit het Ksandr bestuur, 3 projecten gehonoreerd die met financiële steun van Ksandr uitgevoerd worden. Het zijn alle 3 projecten die de doelstellingen van Ksandr, het delen, borgen en ontwikkelen van kennis, nadrukkelijk ondersteunen.

  1. Een landelijke database voor het verzamelen van storingsinformatie:

Tom Huybregts van Enexis kon de jury overtuigen van de noodzaak tot het opzetten van een landelijke database voor het opslaan en delen van storingsinformatie over diverse onderdelen van de secundaire installaties. Het project is van start gegaan, onder leiding van Ksandr projectleider Irina Melnik wordt er bij diverse netwerkbedrijven geïnventariseerd welke informatie er voor handen is en welke informatie gewenst is om op te slaan, richting het einde van dit jaar zal gestart worden met het daadwerkelijk bouwen van de database voor het verzamelen van alle informatie.

  1. Badkuipkromme of niet:

Denny Harmsen van Liander zet zo zijn vraagtekens bij de verwachtte vervangingsgolf in het middenspanningsnet. Is het eigenlijk wel de zogenaamde rechter helling van de badkuipkromme waar we met z’n allen steeds dichter bij komen of kunnen we voorlopig nog zonder zorgen door met onze huidige elektriciteitsnetten. Denny denkt dat het wel meevalt en heeft bij de jury in elk geval voldoende belangstelling  gewekt. Inmiddels is Ksandr projectleider Sjoerd Nauta van start gegaan en zal bij de analyse van het faalgedrag van de middenspanningsnetten in eerste instantie het onderzoek richten op de middenspanningskabels.

  1. De Ksandr Academy

Het 3e project werd op een inspirerende wijze door Jos Meeuwis van D-Cision onder de aandacht gebracht bij zowel de juryleden als de aanwezigen. Jos hield een pleidooi voor alle ervaringsdeskundigen die beschikken over een schat aan kennis over de oudere componenten van de huidige elektriciteitsnetten. Als we per slot van rekening verwachten dat die netten nog wel een behoorlijke periode meegaan dan moeten we met zijn allen ook wat gaan doen aan het overdragen van de kennis en deskundigheid van de ouderen aan de jongere generaties. Volgens Jos is Ksandr nou precies het gremium waar jong en oud bij elkaar moeten komen om de kennis te delen en te borgen. Inmiddels is er door een grote hoeveelheid ervaringsdeskundigen van diverse bedrijven aangegeven bereid te zijn mee te werken aan de Ksandr Academy. Tot eind van het jaar zal er gewerkt worden aan een volwaardig lesprogramma die veel facetten van het Nederlandse elektriciteitsnet zullen afdekken. Het unieke van het lesprogramma is natuurlijk dat het juist gebaseerd is op de schat aan ervaring van deskundigen die in de netten gewerkt hebben of nog werken.

Is inhibited olie te gebruiken in bestaande transformatoren?

inhibited-olie

De markt van isolatieolie staat niet stil, continu wordt er gewerkt aan verbetering van de eigenschappen van de olie, maar wat is het effect van nieuwe types olie eigenlijk op de oudere componenten. Ksandr heeft in samenwerking met Laboralec een onderzoek gedaan naar de eigenschappen van inhibited olie, een olie die, in tegenstelling tot de un-inhibited olie, wel een antioxidant bevat. Het voordeel van de inhibited olie is dat het een positieve uitwerking heeft op de levensduur van de papier/olie isolatie, maar wat zijn de bijwerkingen van deze olie en is die zomaar toe te passen of te vermengen met de bestaande populatie in de Nederlandse elektriciteitsnetten.

De eerste resultaten van het onderzoek zijn inmiddels opgeleverd en in hoofdlijnen lijkt de inhibited olie ook toepasbaar bij de bestaande populatie. Voor meer informatie kun u contact opnemen met Bart.Eisses@ksandr.nl

Extra nieuwsbrief: het collectieve brein gaat live!

Houdt u de mailbox in de gaten, op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan het archief van Ksandr met een schat aan documenten over het gedrag van componenten uit de elektriciteitsnetten. De afgelopen weken heeft een testgroep alle functionaliteiten uitgetest en worden de laatste verbeteringen doorgevoerd. Wij zullen binnenkort met een extra nieuwsbrief de opening van ‘Het Collectieve Brein’ bij u aankondigen. Via uw eigen login kunt u inzicht krijgen in de beschikbare documenten en in elk geval krijgt u toegang van de documenten die eigendom zijn van uw eigen bedrijf.