SF6 – Verordening Rondom F-gassen

11 april 2023

In de nieuwsbrief van vorig jaar is de oprichting van de SF6 werkgroep aangekondigd. De doelstelling van de werkgroep is enerzijds om met de netbeheerders een gezamenlijk gedragen interpretatie van het meldingscriterium/ de meldingscriteria? te bepalen voor lekkage van SF6. Anderzijds zal gezamenlijk worden opgetrokken in de anticipatie op aanscherping van wet- en regelgeving. Dit laatste heeft betrekking op een herziening van de verordening rondom F-gassen.

Tijdens Ksandr live XL is een workshop gehouden door Martijn Hildebrand (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en Robert Vosse (Ksandr). Dit om deelnemers te informeren over de mogelijke veranderingen en impact die aanscherping van Europese wetgeving voor gebruik van SF6 met zich mee brengt. Op dit moment heeft Zweden het EU-voorzitterschap, wat inhoudt dat zij de agenda bepalen en penvoerder zijn voor voorstellen voor de Milieuraad. De Milieuraad bestaat uit EU-ministers die een besluit moeten nemen over het voorstel tot herziening van de F-gassenverordening van de Europese Commissie. Ook het Europees Parlement zal een positie innemen met voorgestelde amendementen. Om invloed uit te kunnen oefenen is Netbeheer NL namens de netwerkbedrijven in gesprek met Zweedse en Nederlandse ambtenaren. De lidstaten werken aan een mandaat om de trilogen (gezamenlijke onderhandeling Commissie, Parlement en Raad) te kunnen starten. Rondom SF6 spelen er diverse zaken bij de herziening: verboden om nieuwe apparatuur (MV/ HV) op de markt te mogen brengen/ in gebruik te nemen, bijvulverbod (maagdelijk SF6) en regulering om onderdelen voor reparatie op de markt te mogen brengen (onder voorwaarden). Komende maanden wordt meer duidelijkheid verwacht rondom de nieuwe verordening. Ook zal tijdens Ksandr Live XL 2023 wederom aandacht worden besteed aan dit onderwerp.

Afgelopen jaar is onder leiding van Ksandr met alle Nederlandse netbeheerders die gebruik maken van SF6, gewerkt aan de meldingscriteria van SF6 lekkage bij een ‘ongewoon voorval’. Het doel is om hier vanuit de netbeheerders een definitie aan te geven om zo uniforme meldingscriteria vast te kunnen stellen. In de wet wordt geen definitie gegeven van een ongewoon voorval. Inmiddels is een voorstel in de maak voor een eenduidige interpretatie van de meldingscriteria. De resultaten zullen worden gepresenteerd tijdens Ksandr Live XL 2023.