Ksandr Live XL 2021: keynotes, workshop presentaties en posters

14 september 2021

Hieronder kunt u alle keynotes, workshop presentaties en posters vinden die gebruikt zijn tijdens het Ksandr Live XL event van 8 september 2021.

Ondertekening Manifest Herinzet

Tijdens Ksandr Live XL 2021 ondertekenden de regionale netbeheerders het ‘Manifest Herinzet’. Met de ondertekening van het Manifest zetten zij krachtig in op meer gezamenlijke herinzet van onderdelen als kabels en transformatoren. Bekijk hier het persbericht.


Bekijk het manifest

Van links naar rechts namens de directies van: Alliander: Anne Klaas Jellema, Westland Infra: Paul Langereis, Enexis: Marco Poorts, Rendo: John de Graaf, Coteq: Wessel Straatman, Stedin: Benaissa el Hammadi

 

Lancering Raw material database

Samenwerking tussen de netbeheerders heeft ook geresulteerd in de ingebruikname van een zgn. raw material database, een digitale omgeving waar de grondstofdata van de componenten veilig opgeslagen, bewaard en gebruikt kunnen worden. Bekijk hier het persbericht.

 

Posters

 

Workshops

Een belangrijk deel van Ksandr Live XL 2021 stond in het teken van de workshops. De workshopleiders geven een korte terugkoppeling van hun workshop.

Primeur: de eerste resultaten en lessons learned in beeld van het vermogenstransformatoren dataproject 

De workshop leverde discussie op waaruit bleek dat er verschillend tegen Data Science wordt aangekeken. Data Science is nog geen gemeengoed en het onderwerp ondervindt nog tegengas. Onbekend maakt onbemind. Het resultaat van de workshop is het besef dat de Data Scientist een nieuwe stakeholder is geworden bij projecten en processen. Ook het cultuuraspect is van belang; Willen samenwerken. Data Sience komt echt een stap verder als wordt samengewerkt tussen netbeheerders en suppliers.

Meer weten? Bob Rombach bjj.rombach@yourknowledge.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl

Innovatiepilot Stedin – mobiel scannen van de ondergrondse infrastructuur 

Het mobiel scannen van de ondergrondse infrastructuur wordt door de deelnemers als waardevol instrument gezien. De netbeheerders willen de pilots bij Stedin, Alliander en Enexis goed evalueren om zo een standpunt in te kunnen nemen. Tijdens de workshop is afgesproken om dit onderwerp in het Ksandr Kernteam te laten agenderen.  

Meer weten? Ton Brugmans ton.brugmans@stedin.net, Coco Geluk cgeluk@osmose.com of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl

De Dataroadmap, op weg naar gezamenlijk data analyse in 4 concrete projecten

De Data Sience Roadmap is een nieuw onderwerp en recentelijk vastgesteld door de samenwerkende netbeheerders. Het Ksandr Kernteam heeft de roadmap vastgesteld en is daarmee het startpunt van een leerproces dat wordt vormgegeven in 4 concrete projecten. Dit leerproces mondt uiteindelijk uit in een eindrapport. Tijdens de workshop zijn een aantal aandachtspunten uitgesproken,  waarvan de deelnemers vinden dat dat meegenomen zou moeten worden in het eindrapport. Het gaat om: Het betrekken van leveranciers bij uitkomsten en datadeling van Assetvoorspelmodellen (levensduur), dataregistratie ook bekijken vanuit data science perspectief en afspraken tussen netbeheerders maken op datamanagementvlak voor wat betreft data delen en opslaan. 

Meer weten:  Remko Logemann remko.logemann@tennet.eu, Marinus Grond marinus.grond@enexis.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl

‘Voorspelbaar onderhoud’ en ‘risico-gedreven onderhoud’ m.b.v de conditie index 

Dit onderwerp leeft binnen de sector. Er heerst een gemeenschappelijke overtuiging dat dit in de toekomst veel gebruikt gaat worden en van invloed zal zijn op ons dagelijkse werk. Een belangrijke vervolgvraag die naar boven komt tijdens de workshop gaat over hoe kennis beschikbaar moet voor gesteld voor alle netbeheerders. De deelnemers zijn van mening dat onderzocht moet worden wat de mogelijkheden hiervoor zijn in Ksandr verband. 

Meer weten? Boris Ros boris.ros@tennet.eu of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl

Het Collectieve Brein, handige tips en het laatste nieuws over het online archief

Uit de workshop komt naar voren dat er behoefte is aan meer informatie over de mogelijkheden van het Collectieve Brein. Naar aanleiding van deze workshop zal gekeken worden op welke manier een instructie over de mogelijkheden van het Collectieve Brein breder verspreid kan worden. Als voorbeeld wordt een webinar genoemd en deze optie zal daarin meegenomen worden. 

Meer weten? Frank Buschman frank@smeders.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl

Bewezen trend: de herinzet van componenten is duurzaam, kostenbesparend en hip

Tijdens de workshops is voor herinzet besproken hoe de leveranciers zouden kunnen bijdragen met kennis en kunde van de oudere assets. Het idee is ook om meer gezamenlijk met leveranciers de revisies te doen en om bijvoorbeeld ook leerlingen in te zetten bij revisies als vorm van opleiding. Samengevat is vooral het behoud en borgen van kennis van de oudere assets een belangrijk onderwerp geweest in de workshops.

Meer weten? Wendy Dubbeld wendy.dubbeld@ksandr.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl 

Online conditiemonitoring van schakelinstallaties

Tijdens de workshop is informatie verkregen waarmee de lopende studie naar online conditiemonitoring (OCM) verrijkt en verdiept wordt. “Willen we alles monitoren?”, “Voor welke faalvormen is OCM geschikt?” en “Wat betekent OCM voor cyber security?” zijn vragen die de revue passeerden.  De workshop krijgt een vervolg waarbij een aantal deelnemers van deze workshop meewerken aan de verdiepingsslag voor het lopende onderzoek. 

Meer weten? Bas Braam bas.braam@ksandr.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl 

Inspiratiesessie: Lessons learned bij dataprojecten van anderen

In de workshop worden een aantal casussen besproken en wordt de conclusie getrokken dat data analyse belangrijk is en datasets aan elkaar gekoppeld zouden moeten worden. Met betrekking tot het lopende Magnefix Data Project wordt gevraagd om een vervolg analyse. Tijdens het bespreken van de cases in deze workshop zagen de deelnemers steeds de analogie in de eigen organisatie. Dit leverde goede inzichten op. 

Meer weten? Siem Jan Koopman s.j.koopman@vu.nl of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl 

Gebruik van Sf6, nu en in de toekomst

In de workshop komt de gemeenschappelijk opvatting naar voren dat afstemming op dit onderwerp nodig is. Meldingen over SF6 lekkages zijn verplicht, maar het criterium is interpreteerbaar. Er wordt gesproken over een ‘ongewoon voorval’ zonder dat er inhoud wordt gegeven aan de term ‘ongewoon. Daarnaast noemen de deelnemers ook andere criteria die ze gebruiken. Ook willen de deelnemers een nauwgezette afstemming tussen gebruikers met betrekking tot de ontwikkeling van wetgeving. Er zal worden gekeken of dit in Ksandr verband een vervolg kan krijgen.  

Meer weten? Theo van Rijn Theo.van.rijn@alliander.com of Vincent Lander vincent.lander@ksandr.nl 

Download presentaties workshops

 1. Primeur: de eerste resultaten en lessons learned in beeld van het vermogenstransformatoren dataproject (Bob Rombach en Thomas de Groot, Ksandr i.s.m. Your Knowledge) – Download presentatie
 2. Bewezen trend: de herinzet van componenten is duurzaam, kostenbesparend en hip (Wendy Dubbeld, Ksandr i.s.m Liander, Stedin en Enexis) – Download presentatie
 3. Innovatiepilot Stedin – mobiel scannen van de ondergrondse infrastructuur (Coco Geluk, Osmose i.s.m. met Stedin) – Geen presentatie beschikbaar
 4. ‘Voorspelbaar onderhoud’ en ‘risico-gedreven onderhoud’ m.b.v de conditie index (Swasti Khuntia en Boris Ros, TenneT) – Download presentatie
 5. Online conditiemonitoring van schakelinstallaties (Bas Braam, Ksandr i.s.m TenneT, Stedin, Liander en Tatasteel) – Download presentatie
 6. De Dataroadmap, op weg naar gezamenlijk data analyse in 4 concrete projecten (Ksandr Expertgroep Data Science & Analystics) – Download presentatie
 7. Het Collectieve Brein, handige tips en het laatste nieuws over het online archief. (Frank Buschman, Ksandr i.s.m. Smeders) – Download presentatie
 8. Inspiratiesessie: Lessons learned bij dataprojecten van anderen (Siem Jan Koopman, VU Amsterdam) – Download presentatie
 9. Gebruik van Sf6, nu en in de toekomst (Theo van Rijn, Liander) – Download presentatie

 

Workshop Herinzet Ksandr Live XL 2021

De workshop over herinzet tijdens Ksandr Live XL 2021 had de opzet van een korte introductie, gevolgd door een discussie in 2 groepen aan de hand van stellingen. In beide workshops werd een verschillende stelling besproken. Hieronder volgt een samenvatting van hetgeen besproken is. 

Workshop 1, stelling ‘Herinzet, tenzij….’

Groep 1:

 • Regelgeving dit niet toestaat (bijvoorbeeld: te hoge netverliezen)
 • levensduur van het totaal/component niet lang genoeg is
 • richtlijnen of kaders dit niet toestaan (deze verschillen per netbeheerder)
 • veiligheid niet gegarandeerd kan worden
 • er onvoldoende aantallen van een component in het net staan

Aandachtspunten en kansen:

 • gebruikersgemak is essentieel.
 • samenstel vraagt goed revisiebeheer: een asset kan uit componenten met verschillende levensduren bestaan door herinzet van een component. Dit moet goed vastgelegd worden in het revisiebeheer!

Groep 2:

 • veel duurder: er mag een verschil zijn om duurzaamheid, kennisbehoud e.d. te rechtvaardigen, maar dit mag niet te groot zijn
 • de verwachte restlevensduur beperkt is; voor sommige assets geldt bijvoorbeeld dat deze nog minimaal 25 jaar mee moeten kunnen
 • er onvoldoende capaciteit of kennis is voor revisie
 • componenten niet (lang genoeg) verkrijgbaar blijven
 • iets niet meer voldoet aan de eisen

Aandachtspunten en kansen:

 • Het is lastig om harde parameters te benoemen voor herinzet in het algemeen, bijvoorbeeld voor de levensduur. Aan de andere kant zijn deze vaak wel per component te benoemen.
 • cultuur is belangrijk: vaak heerst er nog de gedachte ‘nieuw is beter’. Als een herinzet component dezelfde testen doorloopt als een nieuw component met dezelfde uitval, dan wordt herinzet toch als minder goed gewaardeerd.
 • Het goede nieuws is dat jongere medewerkers vaak wel meer drive hebben voor herinzet vanuit duurzaamheid. De kennis zit bij de meer ervaren medewerkers, dus de combinatie van nieuwe en meer ervaren medewerkers biedt perspectief voor herinzet.
 • Misschien moet herinzet directief opgelegd worden.
 • Gebruikersgemak is essentieel: mensen zijn gewend makkelijk in een systeem een asset bij elkaar te kunnen ‘klikken’. Herinzet artikelen moeten dus vindbaar zijn in de systemen en de logistiek moet verbeterd worden. dit kan wellicht ook het gebruik van herinzet bij storingen stimuleren, samen met het scholen van collega’s op het gebied van revisie.
 • leveranciers signaleren dat gebruikers in de industrie regelmatig assets vervangen die door de netbeheerders nog als herinzet gebruikt zouden kunnen worden. het kan interessant zijn om te zien hoe dit kanaal voor herinzet benut kan worden.

Workshop 2, stelling ‘Reviseren intern of reviseren extern’

Groep 1:

 • Reviseren door leerlingen: We leiden medewerkers nu op tot monteur aan de hand van nieuwe installaties, maar we betrekken ze niet bij revisiewerkzaamheden. daarmee laten we kansen voor kennisbehoud over bestaande netten liggen. Dit zorgt er ook voor dat we minder goed storingen kunnen verhelpen en/of kansen voor herinzet bij storingen laten liggen.
 • Kennis in relatie tot volumes: Soms wordt gezet dat intern reviseren goedkoper is dan extern reviseren, of juist omgekeerd. De gezamenlijke conclusie is dat herinzet kan alleen plaatsvinden als er voldoende kennis en volume aanwezig is. Als een netbeheerder een groot volume van een bepaald component in het net heeft staan, dan loont het de moeite om zelf te investeren in kennisbehoud, o.a. door zelf te reviseren. Als een individuele netbeheerder te kleine aantallen van een component heeft staan, is het belangrijk om te kijken of consolidatie over netbeheerders heen via de leverancier tot grotere aantallen leidt. In dat geval kan kennisbehoud en revisie via de leverancier handig zijn.
 • Samenwerking is essentieel: Als een netbeheerder grote volumes heeft staan, heeft hij vaak meer inhoudelijke kennis over een component dan de leverancier ervan. Als een leverancier niet of nauwelijks bij revisie en onderhoud wordt betrokken, weet hij niet hoe zijn geleverde component zich in het net gedraagt. Bij onvoldoende samenwerking, krijgt de leverancier onvoldoende input die belangrijk is voor continuïteit (kennisbehoud en blijven maken van spare parts) en innovatie. Dit is belangrijk, omdat er soms updates nodig zijn van componenten die nog prima functioneren en waar er veel van zijn, maar die nog niet voldoen aan bijvoorbeeld recente eisen op het gebied van cybersecurity, veiligheid of normering. Dit laatste riep ook de vraag op of herinzet aan de eisen van nieuw moet voldoen, of niet. Hier zijn we niet verder op ingegaan.

Groep 2:

Onder de aanname dat er voldoende acceptatie is van kosten en van herinzet, is het volgende overzicht van voordelen van beide scenario’s opgesteld:

Waarom reviseren intern (bij de netbeheerder):

 • Kennisdeling
 • bij stilstand van monteurs is revisie als ‘stopwerk’ te gebruiken
 • competence center opbouwen (‘ziekenhuismodel’)
 • total cost of ownership

Waarom reviseren extern (bij de leverancier):

 • als bij de leverancier voldoende aantallen te behalen zijn
 • technologie: updates e.d.
 • capaciteit
 • personeelsschaarste
 • levensduur/garantie bij revisie door leverancier

 

Open space flipovers

Het laatste onderdeel van Ksandr Live XL 2021 bestond uit een Open Space meeting met het als centraal thema:

“Onderhoud en instandhouding van bestaande assets staan erg onder druk van de energietransitie (denk aan menskracht, innovaties, financiën, wetgeving). Hoe voorkomen we dat het goed voortbestaan van de bestaande netten straks het kind van de rekening wordt?”

De Open Space meeting duurde anderhalf uur en daarin zijn de volgende sessies gehouden:

 1. ‘Opleidingen’ door Leo Stens (Alliander)
 2. ‘Netuitbreiding Beïnvloeden’ door Jurriaan Smit (Alliander)
 3. ‘Bedrijfscultuur en Innovatie’ door Elaine Kreiken (Microsoft)
 4. ‘Resilience en Agility’ door Jan DeClercq (SGB Smit Group)
 5. ‘Optimale Samenwerking Markt en Omgeving’ door Patrick Kooij (Kenter)
 6. ‘Netuitbreiding en Instandhouding’ door Arjan van Voorden (Stedin)
 7. ‘Kans Energietransitie’ door Paul Langereis (Westland Infra Netbeheer)

Het resultaat van de sessies is te vinden in de foto’s van de gebruikte flipovers.

 

Tot volgend jaar!