Ksandr Live XL 2023 – een geslaagde dag!

19 september 2023

We kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde en druk bezochte bijeenkomst op 15 september j.l. Inmiddels staan bijna alle presentaties en posters die tijdens het evenement gepresenteerd zijn voor je klaar. Via de verschillende links op deze pagina kun je eenvoudig teruglezen welke onderwerpen aan bod geweest zijn. Voel je vrij om ze te delen met wie je wilt.

Het collectieve brein van Ksandr bevat een schat aan documenten met informatie over storingen en onderhoud van componenten van het elektriciteitsnet in Nederland. Heb jij nog geen Ksandr account (gratis) vraag deze dan aan via deze link: cb.ksandr.nl/register

 

Ksandr Live XL 2023 – terugblik

We zijn blij dat we je dit jaar hebben mogen ontmoeten tijdens Ksandr Live XL 2023 in Kamerik. De deelnemerslijst bestonden uit een mix van collega’s van publieke en private netbeheerders en vertegenwoordigers van fabrikanten, leveranciers en kennisinstellingen.

Op deze pagina kun je terugblikken op het event en alle relevantie downloads vinden. Zodra deze beschikbaar komen plaatsen we deze erbij.

Workshops 2023

1. Ontsluiten Decentrale Flex Met Hems – Adriaan van Eck (FAN)

Adriaan van Eck van de Flexiblepower Alliance Network (FAN) deelt zijn overtuiging dat Flex op laagspanning ook kan bijdragen de uitdagingen van Asset Management aan te gaan. Hij laat je aan den lijve ondervinden dat elke methode zijn specifieke karakteristieken heeft, die moet aansluiten op de gewenste uitkomst. Het kan zijn dat een methode makkelijk implementeerbaar is maar dat deze wel leidt tot verschil in regionale netbeheerkosten; de vraag is of dat wenselijk, acceptabel en haalbaar is. Voor FAN is van belang om te leren over het effect, van de verschillende stuurmechanismen, op het fysieke energiesysteem. Hoe beter wij deze effecten begrijpen, hoe beter we samen in staat zullen zijn om oplossingen te bedenken waarvan het effect groot is en de kosten acceptabel, en in kaart kunnen brengen waar het laaghangend fruit zich bevindt. Naast Asset Managers is iedereen van harte welkom, want diversiteit leidt vaak tot verrassende inzichten.

2. Samenwerking en innovatie in de energie transitie – Gijs Tubben & Mahdad Maral (WUR)

De energietransitie vraagt om grote veranderingen die eigenlijk al gisteren plaats hebben moeten vinden. Grote organisaties blijken het lastig te vinden wendbaar te zijn in dit schommelende speelveld en de samenwerking op te zoeken, terwijl MKB’ers stabiliteit van geldstromen missen ondanks een hoge bereidheid tot samenwerken. Samenwerkingsstructuren zoals het “ecosysteem van innovatie” kunnen kansen bieden voor versnelde ontwikkeling. In deze workshop kijk je naar wat het nou precies inhoudt, om een ‘ecosysteem van innovatie’ om je project heen op te bouwen. Daarnaast krijg je tools om het ‘ecosysteem paradigma’ mee te nemen en uit te stralen binnen je eigen organisatie.

3. Slimme oplossingen voor congestie + academische bonus van Jon – Annet Sombroek en Zino Kramer (Ksandr) & Jon Feenstra (Radboud universiteit)

Het net is vol, maar is dat wel echt zo? In deze workshop gaan we samen de echte, technische grenzen van het net verkennen. Hoe worden deze bepaald, en is dat nog wel vol te houden? Samen met de deelnemers onderzoeken we welke uitdagingen op het gebied van techniek, normen, beleid en implementatie we hierbij tegenkomen. Als bonus  zal Jon Feenstra van de Radboud Universiteit een pitch geven voor een sectorbreed consortium om deze uitdagingen samen aan te pakken.

4. Harmonische vervorming in het elektriciteitsnet en de impact op netcomponenten. – Colin van Wijk (Liander) & Sjef Cobben (TUe)

Door de toename in duurzame energie opwek en apparatuur met vermogenselektronica in elektriciteitsnetten, wordt een stijging verwacht in de harmonische vervorming. Momenteel wordt er veel onderzoek gedaan naar het thermische gedrag, de limieten en de veroudering van netwerkcomponenten. Echter wordt tot op heden de invloed van harmonische vaak buiten beschouwing gelaten. In deze workshop bespreek je de ontwikkelingen omtrent harmonische vervuiling in het net en de impact op netcomponenten. Samen denken we concrete onderzoeksvoorstellen uit binnen de kernthema’s. De workshop is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om (meer) te leren over en wil meedenken over hogere harmonische en de impact daarvan op netcomponenten.

5. De herziening van de F-GAS Verordening zet de wereld van midden- en hoogspanning in beweging – Robert Vosse (Ksandr) & Martijn Hildebrand (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)

De besluitvorming in Brussel over de herziening van de Verordening gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) nadert zijn einde! Voor SF6 – tot op heden een veel gebruikt medium in het energielandschap – heeft deze herziening grote gevolgen, omdat het gebruik van alternatieven gestimuleerd wordt. Vorig jaar is in de workshop stil gestaan bij het voorstel van de Europese Commissie tot herziening, de ontwikkelingen in de markt en het besluitvormingsproces. Bovendien zijn vragen en zorgen van deelnemers verzameld en door de Nederlandse overheid als afweging meegenomen bij de onderhandelingen in Brussel. Het is overigens nog wel spannend of voorafgaand aan de workshop de onderhandelingen over de verordening zijn afgerond. Desalniettemin nemen wij jullie graag mee in de ontwikkelingen en de wijzigingen die ten opzichte van het oorspronkelijke Commissie voorstel zijn opgenomen en welke consequenties dit met zich mee brengt. Wij gaan graag met assetmanagers, inkopers en sourcing medewerkers in gesprek hoe invulling te geven aan de bepalingen rondom SF6 in de verordening en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden voor netbeheerders.

6. Toepassingen van de data uit elektriciteitsnetwerken – Jos Meijerink (Enexis) & Aafke Huijbens (Westland Infra)

Met de grootschalige uitrol van sensoren in lagere netvlakken wordt het netwerk met realtime data geanalyseerd. Met de steeds dynamische belastingen op het laag- en middenspanningsnetwerk zijn er dashboards gemaakt van de spanningshuishouding en MS/LS transformatoren belastingen. Wat doen Westland Infra en Enexis met de resultaten? Wat levert het op? Hoe kun jij met hun ervaringen je voordeel mee doen? Interessante vraag voor collega’s die willen weten hoe op basis van data het netwerk slim in stand wordt gehouden.

7. Sturen op Brede Welvaart (de energietransitie anders bekeken) – Koen Eising (Alliander)

Gevoed door de opkomst van concepten als ‘post-growth-economy’ en ‘brede welvaart’ worden er vraagtekens gezet of dit het echte antwoord is op de klimaatproblemen. We transformeren het energiesysteem ten gunste van een productie- ene consumptie-gedreven wereld die in welvaart ook nog eens behoorlijk scheef is verdeeld. In deze workshop ga je met Koen Eising (Alliander) in gesprek over hoe zij met dit vraagstuk omgaan en welke effecten het nu al heeft op strategische keuzes.

Het netbeheer staat vol in belangstelling als cruciale schakel van de energietransitie. Hierbij is er financieel en regulatorisch steeds meer ruimte om te investeren en congestie te voorkomen.

Maatschappelijk worden er echter steeds meer vragen gesteld over de hoogte en het maatschappelijk nut van deze investeringen.
Wat is bijvoorbeeld de impact van de energietransitie op de hele welvaart? We gaan naar een toekomst met schaarste; schaarste aan grondstoffen en mogelijk ook momenten met schaarste aan energie. Kunnen we hier op sturen of zijn er andere krachten die maken dat we toch ten koste van schaarse bronnen ons comfort op het allerhoogste niveau willen houden? Hoe zien wij hierin de rol van de energiesector en in het bijzonder de netbeheerders? Kunnen we ook vanuit een breed welvaartperspectief kijken naar alles wat de energietransitie nu van ons vraagt?

8. Het grondstofpaspoort van zelfverklaring naar gecertifieerd document – Frank van Hattem (Kiwa) & Co den Hartog (Alliander)

Wij nemen je mee in de stappen die nodig zijn om van een zelfverklaring te komen tot een door accountants en subsidiegevers geaccepteerd grondstofpaspoort en de uitdagingen die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Hoor waarom dit nodig is. Leer hoe je een complex en langdurig proces van het opstellen van een beoordelingsrichtlijn, effectief en efficiënt terugbrengt naar slechts enkele weken. En leer van de betrokken leveranciers en netbeheerders hoe zij deze certificatie ervaren hebben.
Deze workshop is met name interessant voor leveranciers, assetmanagers, inkopers en auditors.

9. Sturen Achter de Meter – Han Slootweg & Rik Fonteijn & Jonathan Hobelman (Enexis)

In de elektriciteitsnetten zien we forse congestieproblematiek ontstaan. Hiervoor worden verschillende oplossingen ontwikkeld, zoals bijvoorbeeld een real-time interface waarmee netbeheerders in geval van nood direct kunnen ingrijpen op opwekinstallaties tussen de 1-50MW. Ook in de laagspanningsnetten (<1MW) gaan meer en meer knelpunten ontstaan door toenemende aantallen van onder andere warmtepompen, elektrische auto’s en zonnepanelen. In deze workshop gaan we in op de noodzaak van actieve sturing door netbeheerders in deze laagspanningsnetten. Een belangrijke vraag hierbij is de wijze waarop dit moet worden georganiseerd: Moeten we toe naar sturen achter de meter?

Posters